Logo DWPN 1%

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Dodaj do ulubionychRada Naukowa

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia naukowców i liderów mniejszości niemieckiej. W celu określenia obszarów prowadzonych badań i dalszego rozwoju koncepcji Centrum powołana została Rada Naukowa. Powstała ona w 2015 roku i liczy obecnie 21 członków reprezentujących różne dyscypliny naukowe – historię, socjologię, politologię, ekonomię, a także organizacje mniejszości niemieckiej.

W 2016 roku posiedzenia Rady odbywały się trzykrotnie: 20 lutego, 10 czerwca i 17 listopada w opolskim biurze DWPN. Ustalono m. in. tematy, terminy i autorów referatów podczas konferencji naukowych organizowanych przez Centrum, omawiano kwestie związane z realizacją działań przewidzianych w bieżącym projekcie oraz propozycje nowych form aktywności w przyszłości.

Dr Magdalena Lemańczyk opracowała raport ze spotkań Grupy Roboczej.

W ramach projektu Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej naukowcy przygotowali 6 artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom dotyczącym Niemców w Polsce:
Paweł Popieliński, Magdalena Lemańczyk: Mniejszość niemiecka w województwie opolskim: początki i pierwsze lata funkcjonowania 15 DFK
Adriana Dawid: Mniejszość niemiecka w województwie opolskim – analiza wywiadów realizowanych w ramach Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w 2016 roku
Roman Szablicki: Deutsche Identität angesichts der kulturellen Unterdrückung des Kommunismus – die alltäglichen Probleme der deutschen Minderheit im damaligen Polen
Irena Kurasz: Refleksje nad historią Niemców na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej w świetle wyników badań jakościowych
Magdalena Lemańczyk
Krzysztof Gładkowski: Pamięć i tożsamość – Niemcy na Warmii i Mazurach
Prof. Piotr Madajczyk przedstawił cele naszej pracy w wywiadzie dla Nowej Trybuny OpolskiejMENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji