Logo DWPN 1%

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Dodaj do ulubionychRada Naukowa

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia naukowców i liderów mniejszości niemieckiej. W celu określenia obszarów prowadzonych badań i dalszego rozwoju koncepcji Centrum powołana została Rada Naukowa. Powstała ona w 2015 roku i liczy obecnie 21 członków reprezentujących różne dyscypliny naukowe – historię, socjologię, politologię, ekonomię, a także organizacje mniejszości niemieckiej.

W 2019 roku posiedzenia Rady odbywały się dwukrotnie: 11 stycznia i 14 czerwca w opolskim biurze DWPN. Podczas posiedzeń podejmowane były kwestie związane z realizacją zadań przewidzianych w projekcie – ustalenie szczegółowej problematyki, lokalizacji, terminu i autorów referatów prezentowanych podczas organizowanej przez Centrum konferencji naukowej; tematy zamawianych artykułów naukowych; ujednolicenie zasad przeprowadzania wywiadów. Jednak równie ważne były formułowane propozycje podjęcia przez CBMN nowych działań w kolejnych latach funkcjonowania projektu.

Dr Magdalena Lemańczyk opracowała raport ze spotkań Rady.MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji