Logo DWPN

Forschungszentrum der Deutschen Minderheit
Add to favouritesRada Naukowa

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia naukowców i liderów mniejszości niemieckiej. W celu określenia obszarów prowadzonych badań i dalszego rozwoju koncepcji Centrum powołana została Rada Naukowa. Powstała ona w 2015 roku i liczy obecnie 21 członków reprezentujących różne dyscypliny naukowe – historię, socjologię, politologię, ekonomię, a także organizacje mniejszości niemieckiej.

W 2017 roku posiedzenia Rady odbywały się trzykrotnie: 3 marca, 2 czerwca i 10 listopada w opolskim biurze DWPN. Podczas posiedzeń podejmowane były kwestie związane z realizacją zadań przewidzianych w projekcie – ustalenie szczegółowej problematyki, lokalizacji, terminu i autorów referatów prezentowanych podczas organizowanej przez Centrum konferencji naukowej; tematy zamawianych artykułów naukowych; ujednolicenie zasad przeprowadzania wywiadów. Jednak równie ważne były formułowane propozycje podjęcia przez CBMN nowych działań w kolejnych latach funkcjonowania projektu.

Dr Magdalena Lemańczyk opracowała raport ze spotkań Rady.MENU

PARTNERS

Gefördert durch den Minister für Inneres und Verwaltung