Logo DWPN 1%

Publikacja
Dodaj do ulubionychInformator "Używanie języka mniejszości narodowych jako pomocniczego języka urzędowego w wybranych krajach europejskich"


Do 1989 r. władze państwowe prowadziły politykę negowania faktu istnienia w Polsce mniejszości narodowych. Proces demokratycznych przemian zapoczątkowany w 1989 roku przyniósł zmianę polityki państwa wobec mniejszości narodowych. W chwili obecnej polski system prawny w swoich szczegółowych rozwiązaniach zawiera szereg regulacji dotyczących ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych. Są one zgodne w dużym stopniu ze standardami europejskimi. Jedną z kwestii, do których odnosi się ratyfikowana przez Polskę Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, a które dotychczas nie zostały uregulowane w polskim prawie jest dopuszczenie używania języka mniejszości w kontaktach z władzami publicznymi oraz podwójnego nazewnictwa topograficznego. Nową sytuację stworzyło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.03.2002 r. w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy . Jest to akt prawny otwierający możliwość równoległego stosowania na terenach zamieszkałych przez mniejszości narodowe i etniczne przekładu nazw i tekstów w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej w językach innych niż polski.

Z naszych obserwacji wynika, że członkowie mniejszości narodowych nie znają treści tego rozporządzenia, albo też są przekonani, że odnosi się ono wyłącznie do terenów przygranicznych. Z tego powodu poprosiliśmy o opracowanie ekspertyzy na ten temat prof. Grzegorza Janusza, Kierownika Zakładu Badań Etnicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Opracowanie stanowi z jednej strony praktyczny poradnik dla mniejszości narodowych w Polsce na temat sposobu stosowania rozporządzenia MSWiA z 18.03.2002 r., z drugiej zaś jest informatorem nt. możliwości używania języka mniejszości narodowych jako pomocniczego języka urzędowego w wybranych krajach europejskich, doświadczenia których - naszym zdaniem - mogą być przydatne przy tworzeniu polskich regulacji.

Publikacja została dofinansowana przez Fundację im. Stefana Batorego.

Kontakt:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice)
44-100 Gliwice
tel.: 32 461 20 70
fax:  32 461 20 71
e-mail: haus@haus.pl

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: 77 402 51 05
fax: 77 402 51 15
e-mail: haus-opole@haus.pl« powrót do listy


NEWSLETTER


HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego